Croeso i Ffrind i Mi/Friend of Mine

FIM Logo with Reg Mark.png

Mae pawb  ar ryw adeg yn ystod eu bywyd, wedi teimlo’n unig, bregus neu’n dymuno bod ganddynt fwy o gwmni. Gall unigrwydd neu deimlo’n unig effeithio ar unrhyw un ac unrhyw oed ar unrhyw adeg. Er enghraifft, ar ôl colli anwylyd,  gadael y lluoedd arfog, ymddeol, neu symud i ffwrdd. Gwyliwch ein ffilm i glywed yr hyn a ddywedodd pobl wrthym.

 

Mae pobl yn ymdopi â digwyddiadau bywyd mewn gwahanol ffyrdd. Mae rhai pobl yn teimlo bod mynd allan a threulio amser yng nghwmni cyfeillion yn help mawr. I eraill, mae cael rhywun i ymweld â hwy yn eu cartref yn gwneud cymaint o wahaniaeth. Ond weithiau, efallai na fydd pobl yn hoffi gofyn, neu ddim yn gwybod i bwy i ofyn am gefnogaeth neu gyngor. Mae gwrando ar storïau pobl eraill wedi ein helpu o ddifri i ddeall yn well beth sydd angen i ni ei wneud i rhoi cefnogaeth gwell i bobl. 

 

Wedi'i ariannu drwy Gynllun Cymru Technoleg Iechyd a 1,000 o Fywydau, Mae Ffrind i mi yn fenter newydd y mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan a’i bartneriaid yn ei datblygu i geisio sicrhau bod unrhyw un sy’n teimlo’n unig neu ar eu pen eu hunain, yn derbyn cymorth i ailgysylltu â’u cymunedau. Gan weithio gyda Chysylltwyr Cymunedol a gwasanaethau cyfeillio gwirfoddol sydd eisoes yn bodoli, rydym yn anelu i recriwtio cymaint o wirfoddolwyr ag sy'n bosibl i gefnogi'r rhai sy'n unig ac / neu'n ynysig. Rydym yn gobeithio dod â phobl a gwirfoddolwyr sy'n rhannu'r un diddordebau e.e. garddio, gwylio chwaraeon, cerdded cŵn ac ati, at ei gilydd. Os hoffech ddod yn wirfoddolwr a rhoi help llaw i ni drechu unigrwydd ac unigedd, neu os hoffech fwy o wybodaeth am Ffrind i mi, cysylltwch â ni 

 

Os hoffech siarad â Connector Cymunedol, ewch i tudalennau 'bwrdeistrefi